OC XXXV - Notes del capvesprol. Índex

Notes i reflexions personals escrites l’any 1976, sense descartar la inclusió d’algun text anterior. El llibre es converteix sovint en un dietari, ja que l’autor hi parla de les relacions que manté durant el dia.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 202